บริการจัดทำบัญชีและสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชีรายเดือน

บริการปิดงบการเงินประจำปี

บริการสอบบัญชีงบการเงิน

บริการด้านภาษี

ยื่นแบบและนำส่งภาษีให้กรมสรรพากร

จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

เป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากร

บริการวางแผนภาษีให้กับกิจการ

บริการประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

นำส่งข้อมูลเงินสมทบประกันสังคม

นำส่งข้อมูลเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกันตน

บริการด้านพาณิชย์

นำส่งงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ

Copyright © 2021 Business Value Co.,Ltd.